Esmaül hüsna’nın türkçe açıklaması Esmaül hüsna kısa anlamları

0 66

Esmaül hüsna, Allahü teâlânın ismleri çokdur. Sayısını bilmiyoruz. İsmlerinden doksandokuzunu, Kur’ân-ı kerîmde kullarına bildirmişdir. Kâdî zâde Ahmed efendi, (Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhinde diyor ki, (Allahü teâlânın doksandokuz ismine (Es-mâ-i hüsnâ) denir. Allahü teâlânın ismleri (Tevkîfiyye)dir. Ya’nî islâmiyyetin bildirmesine bağlıdır. İslâmiyyetin bildirdiği ismler ile çağrılır ve onlar ile zikr olunur. Bunlardan başka ismler ile çağırmağa, zikr etmeğe, islâmiyyet izn vermemişdir).“Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye İkinci Kısm.” Hüseyn Hilmi Işık. “Rahmetullahi aleyh”

Esmaül hüsna Allah ismi ne anlama gelir

Allah: ”Allahü lâ ilâhe illâ hüve” Cemi noksanlıklardan münezzeh olan Allah öyle bir uludur ki Zat-ı ve sıfatları insanları hayrette bırakır. Kendisine kulluk edilmeye lâyık ma’bûdün bil-hak ve zikri ile kalbleri tezyîn etmeğe müstehak ancak O’dur. Sıfat-ı Kamilesinden ve Esmasından da münezzeh olmak ile beraber, O zâtın isim ve alemidir. Hakîkî zikr de bu ma’nâ ile olan zikrdir.

Bu kelime-i mübarekenin aslı “el ilah” dır, ismi medlülü (işaret edilen) gayet azîm olduğundan, teleffuzda da bu azameti izhâr lazımdır. O halde ezelde Zat-ı şerifine, Allah ismi şerifiniz vaaz etmiştir.

Allah lafzı sıfatları düşünülmeden yalnız şahsa delâlet edince, ziyâde azamet bildirir. Allahın ismi ile başlayan besmele-i şerifte lafzı celalden sonra kalblere dehşet ilka ettiği için hemen peşinden rahman ve rahim sıfatları zikredilmiştir.

Esmaül Hüsna indir PDF olarak indirmek için Tıklayınız : Esmaül Hüsna PDF

 

Esmaül hüsna kısa anlamları Allahü tealanın 99 ismi

1- Allah

Her isim sıfatını ve vasfını kendinde toplayan hakiki ilah ve ma’bûdün bil-hak, yani ibadete layık olan Cenab-ı Hakkın has öz ismi şerifi.

2- Er-Rahmân

 Dünyada kafir mümin ayırd etmeden bütün kullarına ve mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

3- Er-Rahîm

Ahirette, yalnız müminler müslümanlara, acıyan avf eden merhamet eden.

4- El-Melik

Mülkün kâinatın yegane ve hakiki sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

5- El-Kuddûs 

Her türlü noksan sıfatlardan münezzeh, beri (uzak), ve her türlü takdise (övgüye) layık.

6- Es-Selâm

Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki mümin kullarına selâm eden.

7- El-Mü’min 

Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nuru hidayet veren kalblere muhabbet veren.

8- El-Müheymin

Her şeyi görüp gözeten, hıfz ve muhafaza eden her varlığın yaptıklarından haberdar olan,

9- El-Azîz

Sıfatları yüce, izzet sahibi, sıfatları ile tecelli eden ve  galip olan, karşı gelinemeyen.

10- El-Cebbâr

Zat-ı yüce, azim ve kudret sahibi, dilediğini, yapan ve yaptıran, hükmüne karşı gelinemeyen.

11- El-Mütekebbir

Cüz ve sıfatlara ihtiyacı olmadan ekber (büyük), kibriya sahibi, büyüklükte eşi, benzeri yok.

12- El-Hâlık

Yaratan, yoktan var eden, varlıkların geçireceği halleri takdir eden.

13- El-Bâri 

Bir şeyi yok iken aniden varlığa getiren bütün lüzumlu şeyleri ile beraber mütenasip uygun yaratan.

14- El-Musavvir 

Varlıklara suret veren, şekil veren ve birbirinden farklı sıfat ve özellikte yaratan.

15- El-Gaffâr 

Kulların kabahat ve günahlarını avf eden ve merhamet eden, örten çok mağfiret eden, sevdiği kullarını günah işlemekten koruyan.

16- El-Kahhâr 

Her istediğini yapacak güçte olan, mutlak galip ve hâkim.

17- El-Vehhâb

Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.

18- Er-Razzâk 

Her mahlukun rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan, rızık vericilik sıfatını kendine hasr eden, şanı sarsılmaz metin olan.

19- El-Fettâh

Her türlü sıkıntıları gideren, zorlukları ve fetih kapılarını açan işi hateme eden tamamına erdiren. 

20- El-Alîm

Gizli açık, icmal, tafsil, geçmiş, gelecek, her şeyi, her hali ile tek bilen, ilim sıfatının sahibi.

21- El-Kâbıd

Dilediğinin rızkını daraltan, kısan, ruhları alan, ruhları tutan ve toplayan.

22- El-Bâsıt

Dilediğinin rızkını genişleten, yayan açan çoğaltan ruhları veren.

23- El-Hâfıd

Kâfir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Râfi

Şeref verip yükselten.

25- El-Mu’ız

Dilediğini aziz eden yücelten.

26- El-Müzil

Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27- Es-Semi

Her şeyi en iyi işiten, hakiki manada haberdar olan, duaları kabul eden.

28- El-Basîr

Gizli açık, her şeyi en iyi çok iyi gören.

29- El-Hakem

Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran, hikmet ve maslahat sahibi.

30- El-Adl

Mutlak adil, yerli yerinde yapan, adaleti mutlaka yerine getiren.

31- El-Latîf

Her şeye vakıf, her işin ince ve hoş tarafını bilen, büyük lütuf ve ihsan sahibi olan.

32- El-Habîr

Her şeyden haberdar, her şeyin gizli, açık kapalı taraflarından haberdar olan.

33- El-Halîm

Hilm sahibi, cezada, acele etmeyen, mühlet veren en sonunda avf eden veya şiddetli intikam alan .

34- El-Azîm

Büyüklükte benzeri yok, Zat-ı  çok yüce.

35- El-Gafûr

Günahlaraı avf ve setr eden örten gizlyen.

36- Eş-Şekûr

Az amele, çok sevap veren kendi rızası için yapılan amellere çok sevab veren.

37- El-Aliyy

Yüceler yücesi, çok yüce,

38- El-Kebîr

Büyüklükte benzeri yok, pek büyük, kibriya ve azamet sahibi, mahlukata hiç yol olmayan mertebede.

39- El-Hafîz

Her şeyi koruyan gözeten muhafaza eden.

40- El-Mukît

Rızıkları yaratan kullarının ihtiyaçlarını karşılayan gücü yeten.

41- El-Hasîb

Kulların hesabını en iyi gören, en güzel ve uygun şekilde hesap soran.

42- El-Celîl

Celal ve azamet sahibi çok büyük, yerine göre dehşette bırakan hitab ve fiil sahibi.

43- El-Kerîm

Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, kendine iltica edenleri geri çevirmeyen çok ikram eden.

44- Er-Rakîb

Her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri murakabesi (kontrol eden,) altında bulunduran.

45- El-Mucîb

Duaları kabul eden, icabet eden.

46- El-Vâsi

Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden, fakiri zengin yapan, mülke layık olanı bilen.

47- El-Hakîm

Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan, hikmetini seçilmiş kullarına açan, bildiren.

48- El-Vedûd

Salih kullarını çok seven ve bol ihsanlarda bulunan, bütün aleme iyilik eden. Alemin yaradılışı vüddin (muhabbetin) neticesidir.

49- El-Mecîd

Nimeti, ihsanı sonsuz,  şanı, şerefi çok büyük, ikramı bol her türlü övgüye layık bulunan.

50- El-Bâis

Mahşerde ölüleri dirilten, tevfik-i ilahiyyesi ile ölü kalbleri dirilten, Peygamberleri gönderen.

51- Eş-Şehîd

Zamandan ve mekandan münezzeh (hiçbir yerde olmadan) her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

52- El-Hak

Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekîl

Tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran, kendine güvenen kulların işlerini bitiren.

54- El-Kaviyy

Gücü kudreti en büyük en üstün ve hiç eksilmeyen şanı büyük.

55- El-Metîn

Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü, şanı hiç sarsılmaz.

56- El-Veliyy

Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.

57- El-Hamîd

Nimeti hiç eksilmeyen, mukadder olan, her türlü hamd ve senaya layık olan.

58- El-Muhsî

Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi

Maddesiz, örneksiz yoktan yaratan.

60- El-Muîd

Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyî

 Yarattıklarına ihya eden, can veren.

62- El-Mümît

Her canlıya her nefse  ve ruha ölümü tattıran.

63- El-Hayy

Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan hep var olan.

64- El-Kayyûm

Yarattıklarını varlıkta durduran, kaim devamlı olan, mülkünü kimseye kaptırmayan.

65- El-Vâcid

Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

66- El-Mâcid

Kadri, şânı ve keremi büyük,, ihsanları çok olan.

67- El-Vâhid

Zat, sıfat ve fiillerinde, misli, misali, benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

68- Es-Samed

Hiçbir şeye ve hiçbir kimseye, ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu vâcib teâlâ ve tekaddes.

69- El-Kâdir

Gücü yeten ortaya çıkaran, dilediğini dilediği gibi yaratmaya, yapmaya ve yapmamaya muktedir olan.

70- El-Muktedir

Dilediği gibi tasarruf sahibi olan ve tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim

Dilediğini yükselten, öne alan.

72- El-Muahhir

Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.

73- El-Evvel

Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-Âhir

Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.

75- Ez-Zâhir

Alem ile yarattıkları ile varlığı aşikâr eden, kesin delillerle bilinen.

76- El-Bâtın

Aklın tasavvurundan gizli olan. aklın, fikrin zikrin ötesi, kalblere tecelli eden.

77- El-Vâlî

Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.

78- El-Müteâlî

Zat-ı ve kemal sıfatları, son derece yüce olan.

79- El-Berr

İyilik ve ihsanı çok bol olan.

80- Et-Tevvâb

Tevbe (tövbe) edenleri avf buyuran, günahlarını bağışlayan.

81- El-Müntekım

Asilerin, zalimlerin cezasını veren, intikam alan, intikamı çok kuvvetli olan.

82- El-Afüvv

Affetmesi çok olan, günahları mağfiret eden.

83- Er-Raûf

Pek ziyade çok merhametli, ve şefkatli, rahmetin daha ince tarafı refet.

84- Mâlik-ül Mülk

Mülkün, her varlığın yegane sahibi maliki.

85- Zül-Celâli vel İkrâm

Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

86- El-Muksit

Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.

87- El-Câmi

İki zıttı bir arada bulunduran toplu halde bulunduran toplayan, kıyamette her mahlûkatı bir araya getiren.

88- El-Ganiyy

Mutlak ihtiyaçsız, muhtaç olmayan, mutlak her şey Ona muhtaç olan.

89- El-Mugnî

Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden.

90- El-Mâni

Mani olan, engelleyen.

91- Ed-Dârr

Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nâfi

Fayda veren şeyleri yaratan.

93- En-Nûr

Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.

94- El-Hâdî

Hidayet veren, müminlerin kalblerinde, mümin kardeşlerine karşı muhabbet veren.

95- El-Bedî

Misalsiz örneksiz, harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).

96- El-Bâkî

Varlığının sonu olmayan, ebedi olan, hep var olan.

97- El-Vâris

Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşîd

İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

99- Es-Sabûr

Ceza vermede, acele etmeyen.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.